Aktualności

opublikowano, 19 lutego 2021

Informacja w sprawie prowadzenia szkoleń stacjonarnych

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pojawiające się z Państwa strony pytania dotyczące wskazania podstaw prawnych umożliwiających - w okresie obowiązującego na obszarze R.P. stanu epidemii - organizację szkoleń stacjonarnych, uprzejmie informujemy że Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” nie jest uprawnione do zajmowania stanowiska w zakresie obostrzeń sanitarno-epidemicznych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” nie może także dokonywać wiążącej wykładni i interpretacji przepisów prawa. W zakresie związanym z możliwością organizacji spotkań/szkoleń w formie stacjonarnej należy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów wydawanych przez odpowiednie organy władzy publicznej. Zachęcamy do bieżącego śledzenia oficjalnych stron rządowych, na których znajdują się najbardziej aktualne informacje i wytyczne.

Obecnie podstawą prawną ustanowienia bieżących obostrzeń jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2316, ze zm.) wraz ze wszystkimi aktami zmieniającymi.

Poniżej przedstawiamy stan prawny obowiązujący na dzień 18.02.2021 r.

Przepis z § 28 ust. 11, 12 i 13  w/w rozporządzenia aktualnie stanowi:

„11. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1)spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2)imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;

3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

12. Do liczby osób, o której mowa w ust. 11 pkt 2, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

13. Zakazu, o którym mowa w ust. 11, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania:

1) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;

2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;

3) egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych;

4) egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

5) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego;

6) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze;

7) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

8) egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

9) egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, w tym przeprowadzanego w ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców;

10) szkoleń dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym;

11) przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną egzaminów kwalifikacyjnych związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wynikających z przepisów o bezpieczeństwie morskim;

12) szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

13) egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

14) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie morskim;

15) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;

17) badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

18) egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych;

19) egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego.”.

Organizując szkolenie należy mieć na względzie akty wewnętrzne obowiązujące w danej lokalizacji, wydawane najczęściej przez administratorów budynków.

Treść rozporządzenia wraz z aktami zmieniającymi znajdą Państwo w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002316

Aktualne zasady i obostrzenia wraz ze wskazaniem podstaw prawnych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności