KONKURS DZIAŁANIA 3.1 PO PCCentrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://cppc.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-3-1-popc/PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU W ROKU 2015/2016

do końca PAŹDZIERNIKA

podpisywanie listów intencyjnych między SMWI a samorządami gmin

Do końca LISTOPADA

opracowywanie LOKALNYCH diagnoz zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych

diagnozy obecnej sytuacji i planów działań na lata 2016-2018 – przez SMWI, samorządy, UTW, Latarników Polski Cyfrowej i lokalne NGO

opracowanie ostatecznego wzoru Porozumienia koniecznego do podpisania przez Partnerów projektu

LISTOPAD 2015

pozyskanie do współpracy samorządów województw

podpisanie Porozumień z partnerami

GRUDZIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016

opracowanie i złożenie wniosku projektu w konkursie na projekty działania 3.1 PO Polska Cyfrowa

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆDo współpracy zapraszamy Gminy, które spełniają dwa kryteria określone w uszczegółowieniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym:
  1. 1. Gminy posiadające nie więcej niż 20 000 mieszkańców
  2. 2. Gminy o niskim dochodzie na 1 mieszkańca, rozumianym jako dochód nieprzekraczający 100% średniego dochodu na 1 mieszkańca

Dochód na 1 mieszkańca w wysokości do 100% średniego dochodu na 1 mieszkańca dla gmin do 20 tys. mieszkańców w Polsce, za który przyjmuje się kwotę 1 387,55 zł (stanowiąca średnią dla lat 2012-2014), zgodnie z załącznikiem nr 16 do Regulaminu konkursu.

Weryfikacja Gmin następuje na etapie wyrażania woli przystąpienia do realizacji projektu, w tym celu należy kontaktować się ze wskazaną osobą, wyznaczoną przez SMWI do koordynowania prac nad wnioskiem Latarnicy 2020.LOKALNE DIAGNOZY
KOMPETENCJI CYFROWYCHTo gminne plany edukacji cyfrowej, które zostaną opracowane przez SMWI i poszczególne samorządy na podstawie danych pozostających w dyspozycji Gmin.
LOKALNA diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych obejmie:

  • określenie grup wykluczenia cyfrowego w gminie (statystycznie 37% dorosłych)
  • inwentaryzację pomieszczeń i sprzętu możliwego do wykorzystania
  • określenie jakości i zasięgu dostępu do Internetu w lokalizacjach zajęć
  • zaplanowanie (zwymiarowanie) zakresu, form i lokalizacji działań w projekcie realizowanych w latach 2016-2018 w danej gminie - określenie budżetu działań w odniesieniu do gminy
  • określenie liczby obecnych Latarników Polski Cyfrowej potrzebnych do realizacji działań w gminie oraz liczby Latarników niezbędnych do przeszkolenia w ramach projektu Latarnicy2020.plDiagnozy te będą podstawą do zaplanowania budżetu, jaki zostanie przeznaczony w projekcie na działania w danej gminie.

ZAKRES PROJEKTUProjekt priorytetu 3.1 PO Polska Cyfrowa:
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Projekt edukacyjny - „miękki”
popularne zajęcia edukacyjne dla dorosłych (18+) , prowadzone przez edukatorów – Latarników Polski Cyfrowej: pierwsze kroki w Internecie, umiejętności potrzebne do swobodnego poruszania się w życiu i pracy w środowisku cyfrowym
nabycie umiejętności korzystania z e-usług publicznych - współpraca z MAC, MF, MZ, MG i ich agendami
przeszkolenie nowych Latarników Polski Cyfrowej z danej społeczności lokalnej – min. 1 na gminę
promocja korzystania z e-usług cyfrowych, w szczególności e-usług publicznych
nowe materiały edukacyjne i kanały dystrybucji (telewizja internetowa)
zarządzanie projektem: doradztwo, koordynacja, baza wiedzy, sieć Latarników
Podstawowe wyposażenie 1 pracowni edukacji cyfrowej (tzw. Latarni Polski Cyfrowej)

KORZYŚCI Z PROJEKTU


Zapewnianie zainteresowanym mieszkańcom gminy kompleksowej oferty zajęć edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych - sfinansowanej środkami pomocowymi PO PC
Realizacja atrakcyjnego programu aktywizującego cyfrowo pokolenie 50+ i seniorskie oraz warunków do integracji międzypokoleniowej
Praca w gminie wysoko wykwalifikowanych szkoleniowców - stosujących sprawdzone metody edukacyjne (sfinansowanie pracy Latarników Polski Cyfrowej)
Udostępnienie wszystkim uczestnikom zajęć szkoleniowych w gminie bezpłatnych zasobów edukacyjnych (filmów, poradników, scenariuszy)
Tworzenie i gromadzenie podczas zajęć lokalnych - historycznych i współczesnych - zasobów treści online (filmów, fotografii)
Upowszechnienie korzystania z e-usług publicznych na poziomie lokalnym i centralnym
Utworzenie Moblinej Pracowni Komputerowej w każdej z Gmin członków Konsorcjum projektowego.

POLSKA CYFROWA
RÓWNYCH SZANS

Projekt POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS) jest największą inicjatywą na rzecz edukacji cyfrowej Polek i Polaków z grupy wiekowej 50+, realizowaną od 2012 roku dzięki współdziałaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Rządu RP. Dzięki temu projektowi powstał unikalny w skali europejskiej system edukacji dorosłych, na który składają się:
pcrs
aktywność ponad 2900 lokalnych edukatorów – Latarników Polski Cyfrowej, działających w gminach, wprowadzających w cyfrowy świat osoby 50+
portal www.latarnicy.pl – zawierający bogatą bazę wiedzy (materiały edukacyjne i promocyjne, multimedia, publikacje naukowe, dokumenty przydatne w pracy Latarników Polski Cyfrowej)
wsparcie krajowego Centrum Kompetencji Cyfrowej w Tarnowie – konsultacje ekspertów: telefoniczne, mejlowe, wizyty doradcze; organizacja warsztatów i szkoleń dla Latarników, promocja podnoszenia kompetencji cyfrowych przez dorosłych podczas wydarzeń lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.
Ważnym elementem realizacji projektu było opracowanie „Taksonomii funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+” . Ekspertyza była pierwszą próbą wypracowania praktycznego katalogu kompetencji w oparciu o koncepcje funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Dzięki niej powstał Ramowy katalog kompetencji cyfrowych wykorzystywany obecnie w ramach konkursu działania 3.1 PO PC.
Projekt Latarnicy2020.pl będzie naturalną kontynuacją PCRS i korzystać będzie z wszystkich powyższych elementów tego projektu.

FILMY O PROJEKCIE

KONTAKTStowarzyszenie "Miasta w Internecie"
ul. Krakowska 11A
33-100 Tarnów
tel. +48 14 628 42 10
tel. +48 14 688 80 12
faks +48 14 628 43 11

Anna Tyrała, kom. 502 358 455

e-mail: a.tyrala@mwi.pl
www.mwi.pl