KONKURS DZIAŁANIA 3.1 PO PC



Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://cppc.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-3-1-popc/



PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU W ROKU 2015/2016

do końca PAŹDZIERNIKA

podpisywanie listów intencyjnych między SMWI a samorządami gmin

Do końca LISTOPADA

opracowywanie LOKALNYCH diagnoz zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych

diagnozy obecnej sytuacji i planów działań na lata 2016-2018 – przez SMWI, samorządy, UTW, Latarników Polski Cyfrowej i lokalne NGO

opracowanie ostatecznego wzoru Porozumienia koniecznego do podpisania przez Partnerów projektu

LISTOPAD 2015

pozyskanie do współpracy samorządów województw

podpisanie Porozumień z partnerami

GRUDZIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016

opracowanie i złożenie wniosku projektu w konkursie na projekty działania 3.1 PO Polska Cyfrowa

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ



Do współpracy zapraszamy Gminy, które spełniają dwa kryteria określone w uszczegółowieniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym:
  1. 1. Gminy posiadające nie więcej niż 20 000 mieszkańców
  2. 2. Gminy o niskim dochodzie na 1 mieszkańca, rozumianym jako dochód nieprzekraczający 100% średniego dochodu na 1 mieszkańca

Dochód na 1 mieszkańca w wysokości do 100% średniego dochodu na 1 mieszkańca dla gmin do 20 tys. mieszkańców w Polsce, za który przyjmuje się kwotę 1 387,55 zł (stanowiąca średnią dla lat 2012-2014), zgodnie z załącznikiem nr 16 do Regulaminu konkursu.

Weryfikacja Gmin następuje na etapie wyrażania woli przystąpienia do realizacji projektu, w tym celu należy kontaktować się ze wskazaną osobą, wyznaczoną przez SMWI do koordynowania prac nad wnioskiem Latarnicy 2020.



LOKALNE DIAGNOZY
KOMPETENCJI CYFROWYCH



To gminne plany edukacji cyfrowej, które zostaną opracowane przez SMWI i poszczególne samorządy na podstawie danych pozostających w dyspozycji Gmin.
LOKALNA diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych obejmie:

  • określenie grup wykluczenia cyfrowego w gminie (statystycznie 37% dorosłych)
  • inwentaryzację pomieszczeń i sprzętu możliwego do wykorzystania
  • określenie jakości i zasięgu dostępu do Internetu w lokalizacjach zajęć
  • zaplanowanie (zwymiarowanie) zakresu, form i lokalizacji działań w projekcie realizowanych w latach 2016-2018 w danej gminie - określenie budżetu działań w odniesieniu do gminy
  • określenie liczby obecnych Latarników Polski Cyfrowej potrzebnych do realizacji działań w gminie oraz liczby Latarników niezbędnych do przeszkolenia w ramach projektu Latarnicy2020.pl



Diagnozy te będą podstawą do zaplanowania budżetu, jaki zostanie przeznaczony w projekcie na działania w danej gminie.

ZAKRES PROJEKTU



Projekt priorytetu 3.1 PO Polska Cyfrowa:
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Projekt edukacyjny - „miękki”
popularne zajęcia edukacyjne dla dorosłych (18+) , prowadzone przez edukatorów – Latarników Polski Cyfrowej: pierwsze kroki w Internecie, umiejętności potrzebne do swobodnego poruszania się w życiu i pracy w środowisku cyfrowym
nabycie umiejętności korzystania z e-usług publicznych - współpraca z MAC, MF, MZ, MG i ich agendami
przeszkolenie nowych Latarników Polski Cyfrowej z danej społeczności lokalnej – min. 1 na gminę
promocja korzystania z e-usług cyfrowych, w szczególności e-usług publicznych
nowe materiały edukacyjne i kanały dystrybucji (telewizja internetowa)
zarządzanie projektem: doradztwo, koordynacja, baza wiedzy, sieć Latarników
Podstawowe wyposażenie 1 pracowni edukacji cyfrowej (tzw. Latarni Polski Cyfrowej)

KORZYŚCI Z PROJEKTU


Zapewnianie zainteresowanym mieszkańcom gminy kompleksowej oferty zajęć edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych - sfinansowanej środkami pomocowymi PO PC
Realizacja atrakcyjnego programu aktywizującego cyfrowo pokolenie 50+ i seniorskie oraz warunków do integracji międzypokoleniowej
Praca w gminie wysoko wykwalifikowanych szkoleniowców - stosujących sprawdzone metody edukacyjne (sfinansowanie pracy Latarników Polski Cyfrowej)
Udostępnienie wszystkim uczestnikom zajęć szkoleniowych w gminie bezpłatnych zasobów edukacyjnych (filmów, poradników, scenariuszy)
Tworzenie i gromadzenie podczas zajęć lokalnych - historycznych i współczesnych - zasobów treści online (filmów, fotografii)
Upowszechnienie korzystania z e-usług publicznych na poziomie lokalnym i centralnym
Utworzenie Moblinej Pracowni Komputerowej w każdej z Gmin członków Konsorcjum projektowego.

POLSKA CYFROWA
RÓWNYCH SZANS

Projekt POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS) jest największą inicjatywą na rzecz edukacji cyfrowej Polek i Polaków z grupy wiekowej 50+, realizowaną od 2012 roku dzięki współdziałaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Rządu RP. Dzięki temu projektowi powstał unikalny w skali europejskiej system edukacji dorosłych, na który składają się:
pcrs
aktywność ponad 2900 lokalnych edukatorów – Latarników Polski Cyfrowej, działających w gminach, wprowadzających w cyfrowy świat osoby 50+
portal www.latarnicy.pl – zawierający bogatą bazę wiedzy (materiały edukacyjne i promocyjne, multimedia, publikacje naukowe, dokumenty przydatne w pracy Latarników Polski Cyfrowej)
wsparcie krajowego Centrum Kompetencji Cyfrowej w Tarnowie – konsultacje ekspertów: telefoniczne, mejlowe, wizyty doradcze; organizacja warsztatów i szkoleń dla Latarników, promocja podnoszenia kompetencji cyfrowych przez dorosłych podczas wydarzeń lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.
Ważnym elementem realizacji projektu było opracowanie „Taksonomii funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+” . Ekspertyza była pierwszą próbą wypracowania praktycznego katalogu kompetencji w oparciu o koncepcje funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Dzięki niej powstał Ramowy katalog kompetencji cyfrowych wykorzystywany obecnie w ramach konkursu działania 3.1 PO PC.
Projekt Latarnicy2020.pl będzie naturalną kontynuacją PCRS i korzystać będzie z wszystkich powyższych elementów tego projektu.

FILMY O PROJEKCIE

KONTAKT



Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
ul. Krakowska 11A
33-100 Tarnów
tel. +48 14 628 42 10
tel. +48 14 688 80 12
faks +48 14 628 43 11

Anna Tyrała, kom. 502 358 455

e-mail: a.tyrala@mwi.pl
www.mwi.pl